Vzhledem ke ztížené dostupnosti jsme pramenů používali jen málo, a to encyklik a článků z dobového českého tisku. Na situaci mexických katolíků reagoval tehdejší papež Pius XI. i vatikánské kongregace. V encyklikách, apoštolských listech i dokumentech o svatořečení z druhé poloviny 20. let a z let 30. často nalezneme kritiku na adresu mexické vlády a výzvy k modlitbám za křesťany v Mexiku.  3  Encyklika Iniquis afflictisque (18. listopadu 1926), okružní list Acerba animi (29. září 1932) a apoštolské listy No es muy conocida (28. března 1937) a Paterna sane (2. února 1926) jsou Mexiku věnovány celé.  4

      Občané Československé republiky se měli možnost dovídat o pronásledování církve v Mexiku především z tisku, zejména katolického. Články katolických časopisů přinášejí zprávy o konkrétních případech pronásledování, svědectví o hrdinství katolíků i ukázky z duchovní správy v podmínkách pronásledování. Z bezpečnostních důvodů (jistě i pro značnou vzdálenost a obtížnost komunikace) nejsou údaje příliš podrobné.  5

      Český čtenář se mohl o povstání cristeros dočíst v životopise P. Pro, vydaném v roce 1992. Ve svém závěru se tato kniha na několika stranách věnuje situaci církve v dějinách Mexika, zvláště době dvacátých let, a také vývoji v následujících desetiletích.  6

      V létě 1996 vychází v Teologických textech zkrácený článek Franze Morawitze "Ve jménu Krista Krále - Mexiko 1926 - 1929". Obsahuje vcelku objektivní popis událostí uvedeného období, tak, jak je to možné v rozsahu jedné strany. 7

      Dějiny Mexika Oldřicha Kašpara vydané v roce 1999  8 se o povstání cristeros také stručně zmiňují. Autor konstatuje proticírkevní charakter mexické revoluce i antiklerikalismus následujících vlád.

      Nejobsáhlejším a nejpodrobnějším dílem o našem tématu je La Cristiada od Jeana Meyera, 9  která se od prvního vydání v roce 1973 dočkala dalších úprav a v roce 1997 byla vydána již po sedmnácté. "Je to základní dílo pro každého, kdo chce poznat hnutí cristeros do hloubky". 10 

      José Gutierrez Casillas v práci Historia de la Iglesia en México z roku 1974 11  se na několika stranách zabývá obdobím 1926 - 1929. Srovnává zákony týkající se církve obsažené v ústavách z let 1857 a 1917 i to, jak byly ve kterém období vládami dodržovány, popisuje hlavní události, uvádí počet zavražděných kněží.

      Mezi poslední, spíše populární zpracování patří La Cristiada - Los cristeros mexicanos (1926 - 1941), z roku 2000. 12  Andrés Azkue na 109 stranách (z nichž 50 zabírají dokumentární fotografie z prostředí cristeros) čerpá především z díla Jeana Meyera. Staví se jednoznačně za povstalce a kritizuje církevní hierarchii za její postoj ke cristerům.

      V roce 2000 byla také publikována práce Masones y cristeros en Jalisco (Zednáři a cristeros v Jaliscu). 13  Autor se zde na 117 stranách zabývá vlivem svobodného zednářství v konfliktu mezi církví a státem. Pramenem mu byly projevy poslanců federálních i místních, soudobý tisk, zednářské brožury a některé soukromé archivy.


 1. Např. AAS, Annus XIX, 1.8. 1927, Num. 8, s. 276, 311-312; AAS, Annus XX, 2.4. 1928, Num. 4, s. 100; AAS Annus XX, 1.6. 1928, Num. 6, s. 198; AAS Annus XXI, 31.12. 1929, Num. 16, s. 712; AAS Annus XXII, 31.12. 1930, s. 532
 2. Paterna sane, AAS XVIII, 3.5. 1926, Num. 5, s. 175-179; Iniquis afflictisque, AAS XVIII, 1.12. 1926, Num. 12, s. 465-477; Acerba animi, AAS XXIV, 1.10. 1932, Num. 10, s. 321-332; No es muy conocida, AAS XXIX, 10.4. 1937, Num. 5, s. 200-211 nebo v latinské verzi Firmissimam constantiam, s. 189-199 tamtéž
 3. "O pronásledování katolíků v Mexiku", Jitro VIII, č.1, září 1926, s. 17; "Vzory k napodobování - Dva nádherné příklady hrdinnosti pronásledovaných katolíků mexických", Jitro VIII, č. 5.-6., únor 1927, s. 90-91; "Mučedníci v Guadalaxáře", Jitro IX, č. 6, únor 1928, s. 138; "Duchovní cvičení za mexického pronásledování křesťanů", Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje, č. 19, 1928, s. 369-371; "Význam organisace katolíků za doby revoluce v Mexiku", Sursum, č. 8, 1928, s. 46-49; "Mexiko", Věstník katolického duchovenstva, č. 29, 1928/1929, s. 70
 4. Lothar GROPPE, P. Michael Pro SJ, Praha: Zvon, 1992
 5. Franz MORAWITZ,"Ve jménu Krista Krále - Mexiko 1926 - 1929", Teologické texty 7/6, 1996, s. 194 - 195, přel. M. K.
 6. Oldřich KAŠPAR, Dějiny Mexika, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1999
 7. Jean MEYER, La Cristiada - la guerra de los cristeros, México, D. F., Siglo XXI editores, 1999, Jean MEYER, La Cristiada - el conflicto entre la iglesia y el estado 1926 - 1929, México, D. F., Siglo XXI editores, 2000 , Jean MEYER, La Cristiada - los cristeros, México, D. F., Siglo XXI editores, 2000
 8. Andrés AZKUE, La Cristiada - Los cristeros mexicanos (1926 - 1941), Barcelona, Balmes, 2000, str. 109
 9. José GUTIERREZ CASILLAS, S. J., Historia de la Iglesia en México, México, D.F., Editorial Porrúa, S.A., 1974
 10. Andrés AZKUE, La Cristiada - Los cristeros mexicanos (1926 - 1941), Barcelona, Balmes, 2000
 11. Moisés GONZÁLEZ NAVARRO, Masones y cristeros en Jalisco, México, D. F., El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos, 2000