Tento týden prošla Poslaneckou sněmovnou v prvním čtení vazalská smlouva o budoucí přítomnosti vojsk USA na základnách v České republice. ... Pro návrh na zamítnutí této smlouvy hlasovali pouze poslanci hnutí SPD a tři stateční poslanci hnutí ANO. ...

Odmítám s vládou – a proti občanům – hrát pokryteckou hru na sovětské peklo a americký ráj, a nebudu našim občanům lhát. Česko-americká obranná smlouva je nebezpečný dokument, který jde zcela proti základním českým národním zájmům. Nejlepším důkazem pro toto tvrzení nejsou ani tak vzletné projevy a sáhodlouhé analýzy, ale tvrdá a suchá fakta – tedy citace z této smlouvy a její porovnání se smlouvou o pobytu sovětských vojsk v Československu. Pak bude vše hned jasnější.

Československo-sovětská smlouva a náhrada škod: „Vláda Svazu sovětských socialistických republik souhlasí s tím, že nahradí vládě Československé socialistické republiky hmotné škody, které mohou být československému státu způsobeny činy nebo opomenutím sovětských jednotek nebo osob k nim příslušejících, jakož i škody, které mohou být způsobeny sovětskými jednotkami nebo osobami k nim příslušejícími, při plnění služebních povinností československým občanům, institucím nebo občanům třetích států, nacházejícím se na území Československé socialistické republiky. V obou případech ve výši, stanovené (na základě uplatněných nároků a při respektování československého práva) zmocněnci pro záležitosti dočasného pobytu sovětských vojsk v Československé socialistické republice. Vláda Svazu sovětských socialistických republik souhlasí rovněž s tím, že nahradí vládě Československé socialistické republiky škody, které mohou být způsobeny československým institucím a občanům, jakož i občanům třetích států, nacházejícím se na území Československé socialistické republiky, činy nebo opomenutím osob, příslušejících k sovětským vojskům, jichž se dopustí nikoliv při plnění služebních povinností, jakož i činy nebo opomenutím členů rodin osob, příslušejících k sovětským vojskům - v obou případech ve výši stanovené příslušným československým soudem na základě nároků, uplatněných proti osobám, které způsobily škodu.“.

Náhrada škody ve znění česko-americké smlouvy: „Nároky na náhradu škody způsobené v důsledku jednání či opomenutí na straně příslušníků ozbrojených sil USA včetně civilní složky, k němuž došlo při výkonu služebních povinností, mohou být předloženy příslušným českým orgánům a projednány v souladu s ustanoveními článku VIII NATO SOFA. Bez ohledu na závazek stran spolupracovat ohledně odškodnění takových nároků na náhradu škody v souladu s článkem VIII nebudou takoví jednotliví příslušníci podléhat žádnému řízení či souvisejícím postihům. Pro účely určení, zda případná občanskoprávní odpovědnost vznikla jako důsledek jednání či opomenutí ze strany příslušníka ozbrojených sil USA včetně civilní složky, k němuž došlo při výkonu služebních povinností, bude přesvědčivým důkazem této skutečnosti osvědčení, že k takovému jednání či opomenutí došlo při plnění služebních povinností, vydané příslušným orgánem ozbrojených sil USA. ...

Na základě faktů je evidentní, že česko-americká obranná dohoda je pro naši zemi řádově nevýhodnější a potupnější, než byla smlouva o pobytu sovětských vojsk v Československu. Proto ji nikdy nepodpořím, a proto říkám, že právo o ni závazně rozhodnout mají pouze občané České republiky v celostátním referendu. ...

Celý článek zde.