Univerzita Karlova v Praze

Katolická teologická fakulta

Jaroslav Jána

Povstání cristeros 1926 - 1929

Pronásledování křesťanů v Mexiku

 

Diplomová práce

Vedoucí diplomové práce: PhDr. Petr Kubín, Ph.D.

PRAHA 2002

 generál Gorostieta

Obsah

Úvod

Rozbor pramenů a literatury

Úloha a postavení církve v dějinách Nového Španělska a Mexika (do r. 1910)

Mexická revoluce a obddobí před povstáním (1910 - 1926)

Povstání cristeros

Situace mexických katolíků ve 30. letech

Závěr

Mapy

Svatořečení mexičtí mučedníci

Úvod

      "Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky ..." 1  - Těmito slovy Ježíš Kristus pověřuje křesťany hlásáním evangelia. V 16. století katolická církev získala pro víru v Krista i mnohé z obyvatel dnešního Mexika, tehdejšího Nového Španělska. Jsou to především misionáři, kdo se snažili zabránit zotročování Indiánů a kteří byli v nové zemi nositeli kultury. I sem však koncem 18. století přišly myšlenky encyklopedistů, zprávy o francouzské revoluci, a víra ve světské i církevní autority se začala otřásat.

      Od té doby katolická církev v Mexiku stále více ztrácela politickou moc i majetek. Ve dvacátých letech 20. století vyvrcholilo pronásledování, které na americkém kontinentě nemá obdoby. Církvi byla vládou znemožňována činnost, kněží i katolíci vůbec byli zbaveni některých občanských práv. Kněží ke své činnosti potřebovali státní registraci, kterou jim vláda mohla kdykoliv odebrat. Stejně i počet kostelů, které měla církev k dispozici, stanovoval stát. Cíl antiklerikálních opatření byl zřejmý: likvidace katolické církve na území Mexika. Biskupové, aby mobilizovali věřící, vyhlásili interdikt. Katolíci se bránili nejprve nenásilným způsobem - podepsali petici ve které žádali zrušení proticírkevních zákonů. Avšak bezvýsledně. Liga na obranu náboženské svobody vyhlásila bojkot státní loterie, služeb a žádala věřící, aby snížili své hmotné potřeby na minimum - stát měl pocítit úbytek příjmů. Vláda nařídila uzavření kostelů a jejich předání výborům kontrolovaným státní mocí. To ale věřící nechtěli připustit. Ve střetech se státními orgány se objevily první povstání. Poté, co selhaly nenásilné prostředky, vyhlásila Liga na obranu náboženské svobody k 1. lednu 1927 povstání celonárodní.

      Světové dějiny 19. a 20. století jsou plné ozbrojených povstání, bojů za svobodu a nezávislost. Ale kde jinde v dějinách nalezneme místo, kdy křesťané povstali se zbraní v ruce proti státní autoritě, aby hájili práva církve? Neříká snad Ježíš Petrovi: "Vrať svůj meč na jeho místo; všichni, kdo se chápou meče, mečem zajdou"?  2  Pokusme se odpovědět na následující otázku: Bylo pronásledování církve v Mexiku skutečně takové, aby opravňovalo křesťany k ozbrojenému boji?


  1. Evangelium sv. Matouše, 28. kap. 19. v., podle ekumenického vydání z r. 1985
  2. Evangelium sv. Matouše, 26. kap. 52. v., podle ekumenického vydání z r. 1985